Sơ đồ tổ chức

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CHỨC DANH CHÍNH

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ cuộc họp HĐQT. Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức khác; theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT; chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

2. Tổng Giám đốc Công ty:

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện về mặt pháp lý của Công ty đối với các vấn đề có liên quan đến hoạt động và quản lý Công ty, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT, tổ chức và điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc có các quyền và trách nhiệm thực hiện những điều sau:

  • Quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và các văn bản khác.
  • Tổ chức soạn thảo kế hoạch kinh doanh và ngân sách trình lên HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.
  • Điều hành quản lý và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được phê chuẩn với các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT.
  • Điều hành giám sát hoạt động của công việc kinh doanh của công ty nói chung.
  • Đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty trong khuôn khổ của Điều lệ và các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT.

3. Các Phó Tổng giám đốc Công ty:

Các phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao quyền điều hành theo những công việc hoặc lĩnh vực quản lý nhất định. Khi được giao các phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm hoàn tất trước Tổng Giám đốc về kết quả tổ chức thực hiện của mình.

4. Các phòng chức năng:

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị thành viên của công ty trong lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách.

5. Các Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường, đội thi công:

Tuỳ theo quy mô từng dự án, từng công trình, Công ty tổ chức Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường trực thuộc công ty hoặc các đội thi công để chỉ đạo thực hiện dự án và thi công công trình.

Chỉ huy trưởng công trường chỉ đạo mọi hoạt động của công trường, chịu trách nhiệm trước Công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại công trường. Điều hành tổ chức thi công công trình theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.